Co to jest ZFŚS?

Pracodawca w celu zaspokajania socjalnych, kulturowych, bytowych potrzeb pracowników może utworzyć fundusz zwany zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Zasady tworzenia tegoż funduszu oraz gospodarowania jego środkami zawarte są w akcie prawnym ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obowiązkowy dla zatrudniających według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników według odpowiedniego przeliczenia na pełne etaty. Z kolei zaś przedsiębiorcy, którzy nie spełniają ustawowego kryterium fundusz ten mogą utworzyć ale nie muszą.

Liczbę zatrudnianych osób jest bez znaczenia w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Utworzenie ZFŚS powoduje obowiązek naliczania odpisu i odprowadzania ustalonej kwoty na właściwy rachunek bankowy. Wysokość odpisu podstawowego na ten fundusz naliczana jest biorąc pod uwagę przeciętną liczbę zatrudnionych oraz przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, wtedy gdy przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło wartość wyższą.

Dokonuje się również odpisów na pracowników świadczących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze a także młodocianych. Przepisy prawne pozwalają na zwiększenie tego odpisu między innymi na pracowników z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz na emerytów i rencistów.

Wysokość naliczonego z początkiem roku odpisu należy właściwie ustalić z końcem roku uwzględniając faktyczną przeciętną ilość zatrudnionych osób.

Kwotę ustalonego odpisu na dany rok kalendarzowy, pracodawca jest zobowiązany przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w terminie do 30 września. W terminie do 31 maja można przelać na konto bankowe kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.

Warto wspomnieć iż przelewu odpisu można dokonać jednorazowo na początku roku. Środki zgromadzone na tym rachunku muszą być rozdysponowane zgodnie z ustalonym regulaminem ZFŚS.