Oferty, umowy i prawa wykonawców w prawie zamówień publicznych

Podmioty zajmujące się problematyką zamówień publicznych, zarówno zleceniodawcy, jak i wykonawcy, powinni szczegółowo znać pewne zagadnienia prawne związane z zamówieniami publicznymi. Mowa tu w szczególności o ofertach, umowach i prawach wykonawców. Poniżej prezentowany jest merytoryczny zakres modułów szkolenia poświęconego tym trzem zagadnieniom.

Podczas szkolenia przetargi publiczne realizowany jest szczególnie szeroki moduł złożony z aż ośmiu podtematów, podczas jego realizacji omawiane są zagadnienia związane z przebiegiem procesu otwarcia o oceny ofert.

Pierwszy z nich dotyczy problematyki otwarcia ofert. Kolejne trzy moduły poświęcono tematyce oceny ofert o wykonanie zamówienia publicznego. W pierwszym z nich uczestnicy zapoznają się z ogólnymi informacjami i zasadami, jakimi powinni się kierować podczas oceniania oferty. Drugi dotyka aspektu weryfikacji spełnienia przez oferenta warunków podmiotowych wyszczególnionych w zamówieniu publicznym. Z kolei trzeci porusza kwestię oceny przedmiotowej, czyli oceny treści oferty.


Konsorcjum szkoleniowe Gamma – zobacz ich szkolenia z zarządzania


Następnie uczestnicy zapoznają się z zasadami i procedurą odrzucania niespełniającej standardów oferty. Później uczą się w jaki sposób prowadzić działania weryfikacyjne, by udało się wybrać ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia podmiotu zamawiającego. Na koniec tego modułu uczestnicy szkolenia zapoznani zostają z zasadami unieważniania całego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Następne z kolei moduł porusza tematykę umów w sprawie zamówienia publicznego i złożony jest z pięciu podtematów. W pierwszym z nich prezentowane są wiadomości i informacje ogóle w sprawie umów. W drugim wskazuje się jak określać istotne warunki umowy pomiędzy podmiotem zlecającym a wykonawcą. W trzecim mowa o zabezpieczeniach gwarantujących odpowiednie i należyte wykonanie umowy z uwzględnieniem zapłaty zaliczki wykonawcy.

Podtemat czwarty poświęcono dokonywaniu w umowie zmian oraz procedury odstąpienia strony od umowy. Na koniec tego modułu omawiane są przesłanki i procedura unieważnienia całości umowy.

W końcu, ostatni moduł szkolenia przetargi publiczne, szczególnie atrakcyjny dla podmiotów wykonujących zamówienie publiczne, poświęcono systemowi ochrony praw wykonawców. W tym przypadku moduł podzielono na cztery podtematy. W pierwszym mowa o informacjach ogólnych dotyczących systemu ochrony praw wykonawców.

W drugim uczestnicy dowiedzą się jak wygląda procedura odwoławcza wykonawców od decyzji podmiotu zlecającego i jak wygląda postępowania odwoławcze. W podtemacie trzecim poruszana jest problematyka procedury rozstrzygnięcia odwołania. Na sam koniec pozostawiono postępowanie skargowe przed sądem.

Dodaj komentarz