Wypłata wynagrodzenia – do kiedy?

Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Z kolei zaś pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Zagadnienie wypłaty wynagrodzenia unormowane jest w rozdziale trzecim ustawy zwanej kodeksem pracy. Zgodnie z art. 85 tegoż aktu prawnego wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie.

Wynagrodzenie za pracę wypłaca się raz w miesiącu z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeśli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy wówczas wynagrodzenie należy wypłacić w dniu poprzedzającym. Z kolei zaś składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, trzeba wypłacić z dołu w terminach określonych w odpowiednich przepisach prawa pracy.

W praktyce tego rodzaju zasady ustalane są w regulaminie pracy albo regulaminie wynagradzania lub premiowania. Warto również wiedzieć, że pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało wyliczone wynagrodzenie pracownika.

W regulaminie pracy lub innych przepisach wewnątrzzakładowych ustala się również miejsce i terminie wypłaty wynagrodzenia. Wypłaty tej dokonuje się w formie pieniężnej. Częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

Zasadniczo wypłata dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Pracownik ma prawo złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. W tym miejscu warto wspomnieć, iż kwestia wypłaty wynagrodzenia na konto została wprowadzona w 2019 roku. Wieloletni przepis o wypłacie do rąk własnych został zmieniony.

Na zakończenie warto powiedzieć, iż zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę z tytułu zawarcia umowy cywilnoprawnej wynikają z tego dokumentu.