Co to jest recesja?

Definicja recesji

Recesja to zjawisko należące do zagadnień z makroekonomii. Recesja polega na zmniejszeniu tempa wzrostu gospodarczego, który prowadzi przede wszystkim do zahamowania produktu krajowego brutto. Ze zjawiskiem recesji możemy mieć do czynienia, wówczas, gdy spadek ten występuje przez co najmniej 6, następujących po sobie miesięcy.

Jest to najczęściej przyjmowana definicja recesji, stosowana przez większość naukowców i ekonomistów. Taka też definicji jest przyjmowana w Wielkiej Brytanii jak i we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Istnieje również grono specjalistów, którzy uważają, że aby doszło do istnienia recesji musimy w ciągu 12 kolejnych miesięcy zaobserwować wzrost bezrobocia o 1, 5%.

Inną definicję proponują naukowcy w Stanach Zjednoczonych, którzy definiują recesje jako „znaczący spadek aktywności gospodarczej, rozproszony w całej gospodarce, trwający dłużej niż kilka miesięcy, zwykle widoczny w spadku realnego PKB, realnego dochodu, zatrudnienia, produkcji przemysłowej oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej”. Jest to oficjalna definicja urzędu amerykańskiego (NBER).

Recesji towarzyszą często nagłe zmiany poziomu inflacji, która może przeistaczać się, w zależności od czynników gospodarczych, na deflację lub na hiperinflację.

Cechy charakterystyczne recesji

Recesja to wynik ogólnego spadku sytuacji gospodarczej w całym kraju, a w szczególności w zakresie produkcji i zatrudnieniach. Jest ona pierwszą fazą cyklu koniunkturalnego. Gdy mamy do czynienia z ogromnym spadkiem produkcji, wówczas zjawisko to określane jest mianem depresji. Recesja często wiąże się z niższą wydajnością pracy, obniżeniem wzrostu gospodarczego, zahamowaniem, a nawet z obniżeniem realnych płac i zysków (dochodów społeczeństwa), zmniejszeniem tempa wzrostu gospodarczego, spadkiem inwestycji, zahamowaniem wzrostu cen i wzrostem bezrobocia.

Kiedy występuje recesja?

Przyczyny recesji mogą być różne. Do najczęściej wskazywanych powodów występowania recesji zalicza się między innymi: złą politykę pieniężną oraz nadmierną (lub niedostateczną) ingerencję rządu w gospodarkę, a w szczególnie w system finansowy. Innymi przyczynami są oczywiste zjawiska takie jak wojny lub poważne kataklizmy naturalne. Te dwa zjawiska powodują ogromne zawirowania ekonomiczne i osłabienie gospodarki, często nawet nieodwracalne osłabienie gospodarki.

Dodaj komentarz